Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Kde lze plout motorovým plavidlem ?
 
      16. července - Z § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách, vyplývá, že plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených pro chov ryb. Tyto jsou na březích označeny výstražnými tabulemi.

 
Využívání povrchových vod pro plavbu
Obecně platí, že k užívání povrchových vod pro plavbu není třeba žádného povolení. Nesmí být ale při tom ohroženy zájmy rekreace, jakost vody a ekosystémů, bezpečnost osob ani vodních děl. Plavidlo musí splňovat požadavky, o kterých je pojednáno výše.
Na dopravně významné vodní cestě je Státní plavební správa oprávněna omezit nebo zastavit provoz pouze z důvodů narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části v důsledku živelní události, nehody, opravy, rekonstrukce vodní cesty nebo jiné skutečnosti v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, a to na dobu odstranění překážek provozuschopnosti vodní cesty.

Hlavní zásady vyhlášky č. 241/2002 Sb., ve znění vyhlášky 39/2006 Sb.,
o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
1. Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vyjmenovaných vodních nádržích (viz mapa). Plavba je také zakázána na 61 úsecích vodních cest, ne však dopravně významných. Tyto úseky mohou být vyznačeny plavebním znakem
A 12.
2. Tam, kde není plavba zakázána, je plavba možná pouze ve výtlačném režimu plavby, kdy ponor odpovídá výtlaku plavidla, a rychlostí omezenou na 25 km/hod.
Rychleji než touto rychlostí (a plavbou ve skluzu) je možné plout ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu pouze na Labi a Vltavě při průběžné plavbě v těchto úsecích:

Při stanoveném poměru výkonu motoru a výtlaku plavidla menším nebo rovném hodnotě 60 lze plout v těchto úsecích:

3. Vodní lyžování lze provozovat pouze na úsecích vodních cest, označených plavebním znakem E 17 za podmínky dobré viditelnosti
v době 08,00 až 12,00 mimo dnů pracovního klidu (neděle a svátky podle zákona č. 245/2000 Sb.).
4. Provoz vodních skútrů nebo jiných plavidel určených pro plavbu ve skluzu se umožňuje jen v úsecích vodních cest označených plavebním znakem E 21 nebo E 24 v období od 15. září do 15. června v době 08,00 až 12,00 19,00 a 14,00 až 19,00.
5. Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.
6. Jako palivo může být použit bezolovnatý benzín, nafta nebo plyn. K mazání dvoudobého spalovacího motoru může být použit jen olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).


Schematická mapa ? kde lze plout motorovým plavidlem 

www. spspraha.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>