Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


MDČR - novelizace vyhlášky č. 241/2002 Sb.
 
      10. srpna - Výzva dotčeným samosprávám a veřejnosti k vyjádření k zamýšlené novelizaci vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků,

 
na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
Komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády projednala v lednu tohoto roku návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Jedním z cílů novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. bylo umožnit provoz vodních skútrů na speciálně vymezených plochách i v hlavní letní sezóně za podmínky dohody s dotčenou obcí.

K tomu Komise zaujala stanovisko, že tento záměr svojí konstrukcí jednak zakládá úpravu veřejnoprávní smlouvy (?pouze v dohodě s dotčenou obcí?), což není možné upravovat ve vyhlášce, a dále přiznává obci postavení účastníka řízení, což však z povahy věci rovněž nepatří do vyhlášky. Navrhovanou úpravu pak doporučila vypustit bez náhrady. Právní úprava novely vyhlášky č. 241/2002 Sb., která byla vyhlášena pod č. 39/2006 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. 3. 2006, proto ponechala dosavadní regulaci provozu vodních skútrů.

Po následných jednáních mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Českou sportovní asociací vodních skútrů byl požadavek na souhlas dotčené obce opuštěn s tím, že postačí do vyhlášky vložit další podmínky pro provozování vodních skútrů tak, aby byly ochráněny jak zájmy obcí, tak i respektovány požadavky ochrany životního prostředí.

Oproti platnému znění vyhlášky č. 241/2002 Sb. stanovuje navrhované věcné řešení další podmínky provozování vodních skútrů a plavidel určených pro plavbu v kluzu.

Tato plavidla by tak bylo možné provozovat i v letním období, a to za těchto podmínek:

- pouze na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- pouze na vodních nádržích a v úsecích vodních toků, na kterých nejsou povrchové vody využívané ke koupání podle § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb., nebo které s takovými povrchovými vodami bezprostředně nesousedí,

- pouze na speciálně vymezených lokalitách označených odpovídajícími plavebními znaky, umístěnými v rámci správního řízení podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a to na dobu nejdéle dvou let; po uplynutí této doby se bude muset uskutečnit nové správní řízení a bude - li rozhodnuto kladně, bude moci daná lokalita být opět využívána k provozování vodních skútrů, a to nejdéle po dva roky,

- na předmětné lokality vymezené pro provoz vodních skútrů musí být zabezpečen přístup plavidel po zpevněné přístupové komunikaci, vstupující do povrchových vod ve vzdálenosti maximálně 1 km od hranice lokality určené pro provoz vodních skútrů; tato podmínka je stanovena pro případ, kdy lokalita pro provoz vodních skútrů neleží přímo u vjezdu do vody; je záměr, aby skútry, popřípadě plavidla určená pro plavbu v kluzu pluly, a to ve výtlačném režimu plavby, co nejkratší vzdálenost mimo speciální, pro ně vymezenou zónu,

- za podmínky dobré viditelnosti, v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin a mimo dny pracovního klidu.

Výše uvedená nově stanovená pravidla pro zřízení zvláštních lokalit pro provoz vodních skútrů by umožnila doplnit v současné době zřízené a platně provozované lokality pro provoz vodních skútrů, s tím, že již zřízené lokality by mohly být dále provozovány za stávajících podmínek. Přehled nyní existujících lokalit určených pro provoz vodních skútrů je uveden zde: http://www.spspraha.cz/vodnicesty/skutry.pdf .

S ohledem na výše uvedené jsou očekávána stanoviska veřejnosti a zejména dotčených obcí a krajů k těmto návrhům, zaslaná v písemné podobě na adresy obou ministerstev zároveň:
B>Ministerstvo dopravy, odbor plavby a vodních cest, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha 1. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10, Praha 10.

Vyjádření lze zaslat nejpozději do 11. 9. 2006 (rozhoduje datum poštovního razítka). Poté bude provedeno vyhodnocení požadavků dotčených samospráv a veřejnosti na navržený způsob regulace plavby vodních skútrů a plavidel určených pro plavbu v kluzu a následně s využitím těchto vyjádření bude vypracováno konečné znění návrhu novely vyhlášky č. 241/2002 Sb.

V textu uváděné právní předpisy jsou dostupné na:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place .

www.mdcr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>