Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. dubna 2001
 
      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 2 zákona:

 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví

a) podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet,
b) vedení evidence rekreačních jachet,
c) přidělování evidenčního označování,
d) podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty (dále jen "průkaz způsobilosti").

§ 2
Podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet

(1) Pro podmínky technické způsobilosti rekreačních jachet (dále jen "jachta") k námořní plavbě v oblasti povolené námořní plavby jachty stanovené v závislosti na vzdálenosti námořní plavby jachty od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží, určené střední výškou přílivu (dále jen "technická způsobilost") s ohledem na její konstrukci, vybavení, požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí, platí ustanovení zvláštního předpisu.1)

(2) Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu (dále jen "Úřad"), a to lodním deníkem jachty, seznamem osob na jachtě a osvědčením o technické způsobilosti jachty vydaným Úřadem nebo právnickou osobou Úřadem pověřenou, které platí ode dne vystavení po dobu nejdéle pěti let.

(3) Technicky způsobilou jachtu Úřad zařadí do Evidence rekreačních jachet (dále jen "Evidence"), přidělí jí evidenční označení a vydá jí průkaz o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě (dále jen "průkaz jachty"). Vzor průkazu jachty je uveden v příloze č. 1.

(4) Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti. Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník2) jachty, který je zároveň jejím provozovatelem, (dále jen "vlastník") možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě.

§ 3
Vedení evidence rekreačních jachet

(1) Evidence je veřejně přístupný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje:

a) vlastník,
b) povolená oblast námořní plavby,
c) základní technické údaje jachty uvedené v příloze č. 2,
d) datum zařazení do Evidence.

(2) Žádost o zařazení do Evidence podává vlastník. Žádost se dokládá

a) dokladem osvědčujícím vlastnictví k jachtě,
b) čestným prohlášením, že jachta není zapsána v žádném námořním rejstříku,
c) osvědčením o technické způsobilosti jachty,
d) lodním deníkem jachty,
e) lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu,
f) seznamem osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu,
g) dokladem o zaplacení správního poplatku.3)
Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2.

(3) Vlastník je povinen oznámit Úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zařazení do Evidence, a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Úřad podle okolností případu provede změnu údajů v Evidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty.

§ 4
Přidělování evidenčního označení

(1) Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

(2) Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů světlou barvou na tmavém podkladě či tmavou na světlém, na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty.

§ 5
Podmínky pro vydávání průkazu způsobilosti

(1) Uřad vydává průkaz způsobilosti na základě písemné žádosti fyzické osoby (dále jen "žadatel"), která

a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,
b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,
c) dosáhla věku 18 let,
d) je způsobilá k právním úkonům,
e) zaplatila správní poplatek.3)

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena

a) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,
b) dokladem o praxi na jachtě,
c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti ne starším 3 měsíců,
d) platným omezeným průkazem radiotelefonisty, případně platným omezeným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem,
e) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
f) dokladem o zaplacení správního poplatku.3)

(3) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty se provádí v rozsahu teoretických a praktických znalostí požadovaných pro získání průkazu způsobilosti s oprávněním C pro vedení námořních jachet podle zvláštního právního předpisu a týmž způsobem v něm uvedeným.4)

(4) Žadateli o vydání průkazu způsobilosti, který je již držitelem průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty,4) bude průkaz způsobilosti vydán, jestliže předloží

a) platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty,
b) platné osvědčení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 měsíců,
c) doklad o zaplacení správního poplatku.3)

(5) Platnost průkazu způsobilosti je 10 let.

(6) Vzor průkazu způsobilosti, vzor žádosti o vydání průkazu způsobilosti a vzor přihlášky k provedení zkoušky je uveden v příloze č. 3.

§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Schling v. r.

Ministerstvo dopravy a spojů

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>