Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Youth CERE Regatta 2003 Laser Radial, Optimist, Evropa, 420
 
      MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v lodní třídě Laser Radial a pohárový závod lodní třídy Optimist, Evropa a 420, CTL 1319, datum: 3. ? 6.7.2003, místo konání : Lipno - Hruštice

 
VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE

MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je Lipno ? Hruštice, Česká republika
VENUE
The venue is the the Lipno ? Hruštice, Czech Republic

2. LODNÍ TŘÍDY
Závod je určen pro lodní třídy LAR,Q,E a 420
CLASSES
The event is appointed for classes LAR,Q,E + 420

3. POŘADATEL
Pořadatelem je YC CERE + YC Lipno n/Vlt. ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.
ORGANIZING AUTHORITY
The Organizing Authority is the YC CERE + YC Lipno in cooperation with the Czech Sailing Association

4. KATEGORIE REKLAMY
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
ADVERTISING CATEGORY:
All boats shall meet requirements as provided in ISAF Regulation 20 ? ?Advertising code?

Boats may be required to display a bow number and advertising of the event sponsors on the side of the hull.

5. PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel ISAF2001-2004, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF,
- Plachetních směrnic,
- Vypsání závodu,
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a
- Vyhlášek závodní komise a JURY.
RULES
The Regatta will be governed by:
- The 2001-2004 Racing Rules of Sailing including its Appendixes and all its changes approved by ISAF,
- Sailing Instructions,
- Notice of Regatta,
- The International Class rules of the classes concerned
- Notices of the Race Committee and JURY.

6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? ?Kodex oprávnění?.
ELIGIBILITY
The Regatta is open for all competitors which comply with rules ISAF Regulation 21 ? ?Eligibility Code? .


7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacení startovného, předložení písemného souhlasu měřiče a následujících dokladů:
ENTRY AND REGISTRATION.
Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form at registration, paying the Entry fee, presenting a written permission of the Chief measurer and the following documents:

- Kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2003, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF Předpisu 21.1(b)(ii).
- Platný certifikát o proměření lodi.

- Czech Sailing Association Competitors License with medical approval no older than one year (only for Czech competitors)
- Documents in accordance with ISAF Regulation 21.1(b)(ii) (foreign competitors)
- Valid Class Certificate

Přihlášku musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné mistrovství.
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou,která přebírá odpovědnost za závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá odpovídá platným předpisům.
The entry form shall be signed by the skipper. Signing the entry form agress to be bound by Racing Rules of Sailing and other document valid for the championship regatta.
The entry form of the crew of any junior competitor (under the age of 18) shall be signed by the adult taking responsibility for the competitor.
This person also confirms that the buoyancy of the boat and the life jacket of the competitor is in compliance with valid rules

8. STARTOVNÉ
Startovné je:
Laser Radial (dospělí a junioři) : 500,-Kč/ loď ,
Laser Radial (dorostenci): 300.- Kč/loď,

Optimist: 300,- Kč/loď.
Evropa: 300.- Kč/loď
420 : 400,- Kč/loď

Startovné musí být zaplaceno při registraci.

ENTRY FEE
Entry fee is:
Laser Radial ? adults (born 1983 or earlier): 500,-CZK per boat.
Laser Radial ? juniors (born 1984 or later): 300,- CZK per boat
Optimist: 300,-CZK per boat
Evropa: 300.- CZK per boat
420 : 400,- CZK per boat
The entry fee shall be paid at registration.

9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Středa 2.7. 2003
18:00 ? 20:00 Registrace závodníků

Čtvrtek 3.7. 2003
08:00 ? 09:30 Registrace závodníků
10:00 Slavnostní zahájení
12:00 Start první rozjížďky

Pátek 4.7. 2003
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK

Sobota 5.7. 2003
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK

Neděle 6.7.2003
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

TIME SCHEDULE

Wednesday, 2.7. 2003
18:00 ? 20: 00 Competitor registration

Thursday, 3.7. 2003
08:00 ? 09:30 Competitor registration
10:00 Opening Ceremony
12:00 Start of the first race

Friday, 4.7. 2003
Start of the races at RC?s discretion

Saturday, 5.7. 2003
Start of the races at RC?s discretion

Sunday, 6.7. 2003
Start of the races at RC?s discretion
No races will be started after 13:00

Closing Ceremony, Prize Giving

10. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice k dispozici závodníkům při registraci.
SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available at registration

11. ZÁVODNÍ PLOCHA
Závod se uskuteční na ploše mezi Hrušticemi a Dolní Vltavicí na Lipenském jezeře.
SAILING AREA
The regatta will be held on Lipno Lake in area between Hrustice and Dolni Vltavice.

12. BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.
SCORING SYSTEM
Low point scoring system, rule A2, will apply.

13. CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí. Pro LT Laser Radial platí, že zvítězí-li zahraniční posádka získává titul ?Mezinárodní mistr ČR?.
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 3 rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané lodní třídě.
PRIZES AND CATEGORIES
Prizes will be awarded for overall first, second and third place in each class. For class Laser Radial if a foreign crew wins, they gain the title ?International Czech Champion?
The Czech national championship is valid when at least three races are finished and at least 5 boats are competing in the class.

V následujících kategoriích jsou vyhlašování pouze čeští závodníci (členové ČSJ a subjektů registrovaných v ČSJ):
Laser Radial
České absolutní pořadí,
Junioři (do 21 let)
Dorostenci (do 18 let)

Optimist - absolutní pořadí
Evropa - absolutní pořadí
420 - absolutní pořadí

Pro určení věkové kategorie je rozhodující věk, který dosáhnou v roce 2003
dorostenci (LAR): závodník musí dosáhnout v roce 2003 nejvýše 18 let (nar. v roce 1985 nebo později)

Vítěz každé kategorie LT Laser Radial, která splnila podmínky Mistrovství ČR, získává titul ?Mistr České republiky?. První tři posádky každé kategorie obdrží medaile ČSJ a diplomy.
Only Czech competitors will be announced for the following categories:

Laser Radial:
Czech overall, Juniors ( under 21), Boys under 18

Optimist - Overall
Evropa - Overall
420 - Overall

The competitor?s age completed in 2003 is decisive for the age category:
boys and girls under 18 (LAR) ? A competitor shall be a minimum 18 in the year 2003. (born in the year 1985 or later)

The winner of each category in class Laser Radial which complies with conditions of the Czech National Championship gains the title ?Czech Champion?. The first three crews of each category receive CSJ medals and diplomas

Podmínkou pro udělení titulů a medailí je dokončení alespoň 3 rozjížděk, účast alespoň 5 posádek ve vypsané kategorii.
Při nižším počtu lze sloučit kategorie za předpokladu, že ani jedna ze slučovaných kategorii nedosahuje 5ti posádek. V takovém případě se koná závod v kategorii vyšší, respektive obecnější.
Titles and medals are awarded if at least three races are finished and at least 5 boats are competing in a category.
In the event that a category does not reach the 5 boat limit two or more categories can be combined. In this case the event is sailed in the upper or more general category.

14. TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.
TELEVISION AND MEDIA
The organizing authority shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge.

15. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.
Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.
LIABILITY AND INSURANCE:
Competitors will participate in the Regatta entirely at their own risk. The Organizing Authority will not accept any liability for personal damage, injury or death, sustained in conjunction with, prior to, during or after the Regatta. The Organizing Authority disclaims any and all such liability.
Each competing yacht shall have valid third party liability insurance with a minimum cover of 5 million CZK.


V Hrušticích / In Hruštice:
Camphotel Hruštice
e-mail:hotel.hrustice@ck.gin.cz
Tel./Fax. 0042 337 735035
Hruštice, 382 79 Frymburk

Pro ubytování v campu bude poskytnuta 50% sleva.

YC CERE

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>