Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Plavby
Proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě
 
      

 
Státní plavební správa podle § 22 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve smyslu článku 9.20 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, vydaném vyhláškou Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., stanoví:

Čl. 1

Proplavování plavebními komorami na labské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách labské vodní cesty:

a) Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradištko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obříství je celoroční provoz od 6.00 hodin do 18.00 hodin,

b) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem a České Kopisty v období od 1. 10. do 30. 4. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 18.00 hodin,

c) Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. 10. do 30. 4. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 19.00 hodin,

d) Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice nad Labem, České Kopisty, Lovosice a Ústí nad Labem-Střekov v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně, je provozní doba od 6.00 hodin do 20.00 hodin.

(2) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Týnce nad Labem po Obříství (střední Labe), je nutno předem projednat s pracovištěm závodu střední Labe v Pardubicích, Povodí Labe, s. p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice (telefon 466 864 412, fax 466 864 417).

(3) Požadavek na proplavení plavebními komorami mimo stanovenou provozní dobu, v úseku od Dolních Beřkovic po Ústí nad Labem-Střekov (dolní Labe), je nutno předem projednat se závodem dolní Labe, pracoviště Ústí nad Labem-Vaňov, Povodí Labe, s. p., (telefon 602 416 135, fax 475 258 082).

Čl. 2

Proplavování plavebními komorami na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na plavebních komorách vltavské vodní cesty od Štěchovic po Hořín:

a) Štěchovice v období od 15. 4. do 31. 10. každoročně, je provozní doba:

duben: od 8.00 hod. do 17.00 hod.,

květen: od 8.00 hod.do 19.00 hod.,

červen, červenec, srpen: od 7.00 hod. do 21.00 hod.,

září: od 8.00 hod. do 19.00 hod.,

říjen: od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny.

b) Vrané nad Vltavou v období od 15. 4. do 31. 10. každoročně, je provozní doba:

duben, květen, září, říjen: od 8.00 hod. do 20.00 hod.,

červen, červenec, srpen: od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v sudé hodiny a z dolní vody vždy v liché hodiny. Dovolí-li to hydrologické a klimatické podmínky, lze požadavek na proplavení plavební komorou Vrané nad Vltavou v období od 1. 11. do 14. 4. každoročně, projednat s obsluhou vodního díla (telefon 257 760 311).

c) Praha-Modřany je celoroční provoz od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny.

d) Praha-Smíchov je celoroční provoz od 7.00 hodin do 23.00 hodin. Z kapacitních důvodů se provozovatelům a vůdcům nákladních plavidel doporučuje využívat tuto plavební komoru v době od 7.00 hodin do 12.00 hodin a od 16.00 hodin do 18.00 hodin.

e) Praha-Štvanice, Praha-Podbaba, Roztoky, Dolánky, Miřejovice a Hořín je celoroční provoz od 7.00 hodin do 17.00 hodin.

(2) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Modřany v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno projednat do 14.30 hodin na této plavební komoře (telefon 241 773 082).

(3) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Smíchov v době od 23.00 hodin do 24.00 hodin je nutno předem projednat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 251 510 546).

(4) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Mánes v pracovní dny v době od 7.00 hodin do 15.00 hodin je nutno nejméně 1 hodinu předem projednat na plavební komoře Praha-Smíchov (telefon 251 510 546). V době od 15.00 hodin v pracovní dny se proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p. nebo po projednání nejméně 24 hodin předem na plavební komoře Praha-Smíchov. V sobotu, v neděli a ve svátek proplavuje pouze na základě zvláštních dohod nebo smluv se správcem vodní cesty Povodí Vltavy, s. p. nebo po projednání do 15 hodin posledního pracovního dne před dny pracovního volna na plavební komoře Praha - Smíchov.

(5) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Štvanice v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno projednat do 17.00 hodin na této plavební komoře (telefon 233 377 318). Požadavek na proplavení v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin je nutno projednat nejméně 24 hodin předem na této plavební komoře (telefon 233 377 318).

(6) Požadavek na proplavení plavební komorou Praha-Podbaba v době od 17.00 hodin do 22.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 224 314 549).

(7) Požadavek na proplavení plavební komorou Roztoky v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 220 911 730).

(8) Požadavek na proplavení plavební komorou Dolánky v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 787 028).

(9) Požadavek na proplavení plavební komorou Miřejovice v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 785 172).

(10) Požadavek na proplavení plavební komorou Hořín v době od 6.30 hodin do 7.00 hodin a v době od 17.00 hodin do 18.00 hodin je nutno předem projednat na této plavební komoře (telefon 315 622 267).

(11) V případě, že se nelze spojit s některou z uvedených plavebních komor, je možno požadavek na proplavení projednat přímo s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425, 257 326 310).

(12) Zahájení i ukončení provozu pravidelných linek osobní lodní dopravy přes plavební komory v době mimo stanovenou provozní dobu je nutno nejméně 7 dní předem oznámit na vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s. p., (telefon 257 329 425, 257 326 310). Výpadek pravidelné linky je nutno ohlásit nejméně 24 hodin předem na příslušnou plavební komoru.

Čl. 3

Provozní doba na vltavské vodní cestě

(1) Provozní doba na vltavské vodní cestě od Kořenska po Slapy:

a) plavební komora Kořensko od 1. 6. do 30. 9. každoročně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, je provozní doba vždy od 8.00 hodin do 12.00 hodina a od 14.00 hodin do 19.00 hodin, v neděli od 8.00 hodin do 17.00 hodin,

b) zdvihadlo Orlík v období od 29.4. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli je provozní doba od 8.00 hodin do 17.00 hodin,

c) plavební komora Kamýk nad Vltavou od 29.4. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli je provozní doba od 8.00 hodin do 18.00 hodin, z horní vody se proplavuje vždy v sudé hodiny a z dolní vody vždy v liché hodiny,

d) vlek Slapy od 1. 5. do 30. 9. každoročně, vždy v pondělí, v pátek, v sobotu a v neděli je provozní doba od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

(2) Plavební komorou Kamýk nad Vltavou je možné mimo uvedené dny proplavit malá plavidla společně s plavidly osobní lodní dopravy, která plují podle jízdního řádu.

(3) Plavidla uvedená v ustanovení čl. 6.29 Řádu plavební bezpečnosti a plavidla použitá správcem toku k údržbě vodní cesty lze proplavit (převézt) mimo stanovenou provozní dobu po projednání s obsluhou jednotlivých zařízení (plavební komora Kořensko telefon 385 722 766, zdvihadlo Orlík telefon 318 694 113, plavební komora Kamýk nad Vltavou telefon 318 677 119, vlek Slapy telefon 257 740 482, plavební komora Štěchovice telefon 257 740 263, plavební komora Vrané nad Vltavou telefon 257 760 311).

(4) Přepravními zařízeními na VD Slapy a VD Orlík je možno přepravovat malá plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a váhy 3 500 kg, ponor 1,10 m.

Čl. 4

Proplavování malých plavidel plavebními komorami

Malá plavidla se proplavují podle ustanovení čl. 9.20 Řádu plavební bezpečnosti. Provozní hodiny pro proplavování malých plavidel ve smyslu odst. 10 čl. 9.20 Řádu plavební bezpečnosti jsou stanoveny pouze pro PK Štěchovice, PK Vrané a PK Praha-Modřany. Pro ostatní plavební komory nejsou stanoveny. Malá plavidla lze ve smyslu tohoto ustanovení proplavit v menší skupině, nebo samostatně není-li předpoklad, že do jedné hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se plavební vyhláška č. 1/2004, o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2006.

(č. j. 238/Ř/06)

Ředitel,
Ing. Luděk C i d l i n a v. r.

www.spspraha.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>