Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Plavební vyhláška č. 1/2002 o úpravě některých ustanovení Řádu plavební bezpečnosti
 
      Státní plavební správa vydala vyhlášku, která výrazným způsobem omezuje provozování rychlých motorových plavidel, jejichž účelem je pouze sportovní nebo rekreační plavba. Důvodem je návaznost na ustanovení § 4 vyhlášky o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

 
PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2002
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY
ze dne 21.06.2002
o úpravě některých ustanovení Řádu plavební bezpečnosti


Státní plavební správa podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, na základě zmocnění § 3 vyhl. FMDS č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti část I, na vnitrozemských vodních cestách České republiky (ŘPB), ve smyslu ustanovení čl. 1.22 Řádu plavební bezpečnosti a v zájmu zajištění bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě, vydává toto nařízení:

Čl. 1

Hlava 9 ŘPB se upravuje takto:

Čl. 9.02 ŘPB

Provoz malých plavidel


Odstavec 7 se mění takto:

(1) Vodní lyžování a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem a provozování rychlých motorových plavidel, jejichž účelem je pouze sportovní nebo rekreační plavba, lze provozovat pouze ve vyhrazených vodních plochách nebo úsecích vodních cest vyznačených signálními znaky, které vyznačuje provozovatel vyhrazené vodní plochy nebo správce vodní cesty podle pokynů Státní plavební správy:

a) pro vodní lyžování, létání na draku, paragliding apod.:

- na vodní hladině se použije žlutých bójí s černým nápisem SKI, na břehu modré tabule E. 17 (příloha 7 ŘPB),
- je-li u takto vyznačené vodní plochy signalizováno vytažením žlutého balónu, je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno,

b) pro vodní skútry:

- na vodní hladině se může použít žlutých bójí s červeným praporkem, na břehu modré tabule E.24 (příloha 7 ŘPB),

c) pro závodní kluzáky, vznášedla a jiná plavidla s vlastním pohonem plující v kluzu:

- na vodní hladině se použije žlutých bójí s červeným praporkem, na břehu modré tabule E. 21 (příloha 7 ŘPB).

Doplňuje se nový článek 9.11a

Čl. 9.11a


Činnost osob zabývajících se potápěním a vztah plavidel vůči nim ( k čl. 6.37)

(1) Je zakázáno vplouvat do vodní plochy vyznačené na břehu signálními znaky A.1a, doplněnými na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku.

(2) Všechna plavidla musí zachovat vzdálenost 25 m od bóje, která nese signální znak A.1a.

Příloha 7 ŘPB se doplňuje o signální znak:

A.1a

Označení vyhrazené vodní plochy, kde se pohybují potápěči (čl. 9.11a)

Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru

Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje

A. 20

Zákaz plavby vodních skútrů

E. 24

Plavba vodních skútrů povolena

Čl. 2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

(č. j. 512/Ř/02)

Ředitel
ing. Luděk Cidlina v. r.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>