Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Plavba a zákony
 
      Každý majitel plavidla podléhajícího registraci se ihned poté, co se stane jeho vlastníkem, dostává do kontaktu s platnými zákonnými úpravami České republiky při jeho registraci. Sám majitel ? kapitán, aby mohl s lodí plout, pak musí zpravidla vlastnit ?průkaz vůdce malého plavidla?. Znalost předpisů a zákonů spojených s plavbou se tedy rozhodně vyplatí.

 
My proto postupně přineseme úplné informace o legislativě s tím související. Protože v současné době se hodně mluví o změnách v zákonech, které by umožňovaly plavbu motorovým plavidlům na vodách, kde podle současných předpisů plout nesmí, rozhodli jsme se zveřejnit oficální stanovisko MDS ke stavu projednávání tohoto zákona, které se nám dnes podařilo získat. Na našich stránkách rovněž naleznete související zákony.
Předpisy a podmínky podle nichž mohou být českými občany drženy a provozovány lodě ať už na vnitrozemských vodách či na moři, názory a komentáře je téma, kterému se budeme nyní často věnovat. Hodně se diskutuje o podmínkách zápisu do námořního rejstříku, právu plout pod státní vlajkou ČR, nedostatcích právních úprav, poplatcích, atd.
Tímto chci vyzvat všechny, kteří mají chuť se k tomuto problému jakkoli vyjádřit k diskuzi na toto téma. Rádi na tomto místě zveřejníme rovněž Vaše soukromé názory a komentáře. Vaše příspěvky můžete posílat na adresu lode@lode.cz .

Oficiální vyjádření MDS ke stavu projednávání novely zákona o plavbě na vnitrosstátních vodách nám zaslala jeho tisková mluvčí, paní Roubcová:

1.
Dne 28.6. 2001 byl schválen zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2002.
K provedení vodního zákona bude zároveň vydána celá řada prováděcích předpisů, a to včetně vyhlášky o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
Tato vyhláška je vydávána k provedení § 7 odst. 5 vodního zákona :

?Na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených pro chov ryb je plavba plavidel se spalovacími motory zakázána. Nejde-li o dopravně významné vodní cesty, je tato plavba zakázána na vodních nádržích a vodních tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. Ostatní povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.?

2.
V současné době Ministerstvo dopravy a spojů připravuje návrh vyhlášky o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, který bude po zpracování jeho konečné verze zaslán do meziresortního připomínkového řízení, jež je počáteční fází legislativního procesu.

3. a 4.
Meze právní úpravy prováděcího předpisu jsou nepřekročitelně vymezeny ustanovením zákona, k jehož provedení se daný prováděcí předpis vydává.
Z dikce § 7 odst. 5 vodního zákona ? ?Nejde-li o dopravně významné vodní cesty, je tato plavba zakázána na vodních nádržích a vodních tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.? - je zřejmé, že vyhláška nemůže do výčtu vodních nádržích a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, zařadit vodní nádrže, které jsou podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dopravně významnými vodními cestami.
Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství však touto vyhláškou může obecně upravit rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána.

5.
Jak bylo výše zmíněno Ministerstvo dopravy a spojů zpracovává návrh vyhlášky v dohodě, popřípadě ve spolupráci, s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí (a jeho prostřednictvím s příslušnými státními podniky Povodí). V rámci příslušných legislativních prací je též přihlíženo k názorům zúčastněné veřejnosti (např. : Český svaz jachtingu, Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera a další).
Nejproblematičtější úkolem při těchto pracích bude nalezení určitého kompromisního řešení mezi návrhy zastánců plavby, zejména plavby provozované motorovými plavidly a odpůrci rozsáhlého využívání povrchových vod k plavbě. Je samozřejmé, že účastníci odborné diskuse disponují, zejména ze svého pohledu, dostatečně relevantními argumenty k podpoření svých stanovisek a proto je málo pravděpodobné, že výsledný návrh bude plně uspokojivý pro všechny zúčastněné strany.

6.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný návrh nemá doposud ucelenou podobu, ohledně níž by panovala shoda všech výše uvedených ministerstev a jeho vypovídací hodnota je tedy velmi nízká, Vám text předmětného návrhu nemůžeme dosud zaslat. Po vypracování takového znění návrhu, který bude splňovat požadavky pro jeho rozeslání do meziresortního připomínkového řízení (během cca dvou až tří týdnů), Vám návrh předmětného předpisu před jeho rozesláním poskytneme k informaci.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>