Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ REKREAČNÍHO PLAVIDLA
 
      Mezinárodní průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla
může být vydán na základě průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla,

 
a to pro způsobilost 1, který opravňuje k vedení rekreačního plavidla na vnitrozemských vodních cestách mimo území České republiky.

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla pro způsobilost 2 (pobřežní mořské vody - denní plavba do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřekročí 1,2 m) vydá referát plavecké způsobilosti na základě úspěšně vykonané doplňkové zkoušky.

Předkládané doklady a náležitosti:
žádost o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti (formulář lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno zastat poštou) výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce lékařský posudek (ve vztahu k vedení rekreačního plavidla) ne starší než 3 měsíce 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok průkaz vůdce malého plavidla.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Mezinárodní průkaz způsobilosti pro způsobilost 1
Na základě předložení požadovaných dokladů je žadateli vystaven MPZ pro oblast vnitrozemských vodních cest - způsobilost 1. Průkaz je vydán žadateli do 30 dnů po obdržení jeho žádosti. Průkaz si může žadatel vyzvednout osobně na příslušné pobočce, nebo je zaslán na adresu žadatele.
Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 100,- Kč.

Mezinárodní průkaz způsobilosti pro způsobilost 2
Ve vazbě na zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, dopis Ministerstva dopravy č. j. 22348/95-O260 o vydávání mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidlo a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve smyslu rezolucí č. 13 a 14 EHK-OSN a dopis Ministerstva dopravy a spojů č. j. 113/98-140 o vydávání mezinárodních dokladů pro rekreační plavidlo stanovuje se pro vedení rekreačního a sportovního plavidla způsobilost 2.

Průkaz je potřebný pro plavbu za následujících podmínek:
Denní plavba do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřekročí 1,2 m.

Požadavky
Ve smyslu § 25 zákona č. 114/1995 Sb., § 19 vyhlášky č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, dopisu Ministerstva dopravy č. j. 22348/95-O260 a dopisu Ministerstva dopravy a spojů č. j. 113/98-140 , musí uchazeč o způsobilost 2 splnit následující požadavky:

a) získání průkazu vůdce malého plavidla,
b) znalosti vybraných pravidel Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři - COLREG 1972, ověřené zkouškou.

Odborná zkouška
Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce způsobilosti, provedené formou písemného testu ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného rozhodnutím č. 12/1996 ředitele Státní plavební správy. Žadatel ji musí vykonat osobně.

Termíny zkoušek stanovuje Státní plavební správa zpravidla 1 x měsíčně. Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším termínu následujícím po podání žádosti.
Písemný test obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, tedy celkem 14 otázek z Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři - COLREG 1972.
Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž právě jedna je správná. Uchazeč je povinen označit správnou odpověď křížkem na záznam o zkoušce způsobilosti. Doba zpracování testu je maximálně 20 minut.

Písemný test je hodnocen počtem bodů, přičemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč vyhověl, dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pokud uchazeč při zkoušce pro příbřežní plavbu neprospěje, může vykonat opravnou zkoušku v následujícím termínu, nejpozději však do devíti měsíců od podání žádosti. Po devíti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Vydání průkazu
Průkaz je vydán žadateli do 30 dnů po úspěšném vykonání zkoušky. Žadatel si jej může vyzvednout osobně na příslušné pobočce, nebo je mu zaslán poštou.
Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 300,- Kč.

SPS a redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>