Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA - SPS
 
      V těchto a následujících dnech probíhají na Státní plavební správě po celé republice zkoušky potřebné k vydání průkazu Vůdce malého plavidla. Chcete-li si před zkouškami ověřit své vědomosti, vyzkoušejte on-line test VMP.

 
on-line test VMP

Vyhláška ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. stanovuje v § 2 k vedení malého plavidla s průkazem způsobilosti vůdce malého plavidla.
Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách malá plavidla. Podle druhu plavidla se rozlišují následující kategorie:
kategorie MJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW, kategorie M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem, kategorie SJ opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s celkovou plochou plachet do 20 m2, kategorie S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice.

Požadavky:
Ve smyslu Zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, § 25, a výše uvedené vyhlášky, § 10 musí uchazeč o způsobilost vůdce malého plavidla splnit následující požadavky :

věk:
pro kategorii MJ a SJ nejméně 15 let,
pro kategorii M a S nejméně 18 let. vzdělání:dokončené základní vzdělání odborná způsobilost:znalosti, uvedené ve zkušební osnově, ověřené zkouškou.

Předkládané doklady a náležitosti:
žádost o vydání průkazu VMP (formulář lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno zaslat poštou) výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla) ne starší než 3 měsíce 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok v případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce
Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška
Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
Uchazeč musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu a praktické znalosti při praktické zkoušce ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného rozhodnutím ředitele Státní plavební správy č. 12/1996. Od praktické zkoušky může být upuštěno u kategorie M a S, pokud bude způsobilost vůdce malého plavidla omezena pro malá plavidla s pohonem o výkonu do 100 kW nebo plachetnice s celkovou plochou plachet do 80 m2. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.
Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším termínu následujícím po podání žádosti.

Písemný test
Základní část určená pro kategorie MJ, SJ, M a S obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Doplňková část určená pro kategorie SJ a S obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou sestaveny ze souboru otázek z techniky plachtění.
Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč je povinen označit správnou odpověď křížkem na zadní straně formulářie "Žádost VMP". Doba na zpracování základní části testu je maximálně 45 minut, na zpracování doplňkové části testu je maximálně 15 minut.

Praktická zkouška
K praktické zkoušce se dostaví uchazeč:
pro kategorii MJ s malým plavidlem s vlastním strojním pohonem o výkonu 4-20 kW (může být použit i nafukovací člun) s minimální obsaditelností 3 osoby, pro kategorii SJ s plachetnicí s celkovou plochou plachet 12-20 m2 pro minimálně dvoučlennou posádku, pro kategorii M s malým plavidlem s vlastním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s minimální obsaditelností 4 osoby, pro kategorii S s plachetnicí s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2 pro minimálně dvoučlennou posádku.
Při praktické zkoušce musí uchazeč prokázat schopnost správně a bezpečně ovládat plavidlo při základních manévrech.

Hodnocení zkoušky
Písemný test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li nejméně 30 bodů v základní části a 11 bodů v doplňkové části testu.
Při praktické zkoušce se hodnotí každý úkol jednotlivě způsobem vyhověl - nevyhověl. Při celkovém hodnocení uchazeč vyhověl, pokud jsou všechny úkoly hodnoceny vyhověl. Při hodnocení alespoň jednoho úkolu nevyhověl je celá zkouška hodnocena nevyhověl. Důležitým kritériem při hodnocení je správné a bezpečné ovládání plavidla a případně jasné a správné povely posádce.
Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do devíti měsíců od podání žádosti. Po devíti měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.
Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Vydání průkazu
Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz VMP vydán žadateli do 30 dnů. Průkaz si může žadatel vyzvednout osobně na příslušné pobočce, nebo mu zaslán poštou.
Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 150,- Kč.

Zkoušky vůdců malých plavidel (vnitrozemská plavba) a vůdců rekreačních plavidel (příbřežní plavba - způsobilost 2)

Zkoušky následující 3 měsíce:
03.12.2002 pobočka Praha
16.12.2002 pobočka Děčín
14.01.2003 pobočka Děčín
27.01.2003 pobočka Praha
27.01.2003 pobočka Přerov

SPS a redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>