Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Hracholusky - zákaz Krajského úřadu ? pokračování
 
      24. května - V internetovém "Réčku" jsem si přečetl informaci převzatou z jiných sdělovacích prostředků o tom, že Krajský úřad v Plzni zakázal plavbu motorových člunů na Hracholuskách.

 
Bohužel je to opět jeden z důkazů neseriozní práce novinářů (nemám na mysli Vás). Zaprvé krajský úřad nemůže zakázat plavbu žádných plavidel, protože k tomu není zmocněn, a zadruhé tak neučinil ani Krajský úřad v Plzni. Pouze zastupitelstvo plzeňského kraje vzalo na vědomí petici občanů, kteří takový zákaz požadují a uložilo hejtmanovi, aby inicioval u ministra dopravy příslušnou úpravu vyhlášky 241/2002 Sb. Usnesení zastupitelstva plzeňského kraje je možné vyhledat na internetu. Pouze změnou vyhlášky 241/2002 Sb., tedy může dojít ke změně režimu užívání vod k plavbě na nádrži Hracholusky a samozřejmě také i jinde.

Vodoprávní úřad může na základě zmocnění podle zákona 254/2001 Sb, o vodách, v některých případech i rozhodnout o vyloučení určitých činností, tedy i plavby, na povrchových vodách z důvodu ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů, například při stanovení ochranných pásem vodních zdrojů nebo při povolování vodního díla, jestliže mu takové povolování přísluší. Takové rozhodnutí však musí projednat s dotčenými orgány státní správy (např. též se Státní plavební správou). Jinak ve věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7 vodního zákona)je vodoprávním úřadem Ministerstvo dopravy (§ 108 odst. 4 vodního zákona).

S pozdravem "Navigare necesse!"

Häckl Tomáš ing. Csc

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>