Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Zápis rekreační jachty do evidence MDCR

I N F O R M A C E

O PODMÍNKÁCH ZÁPISU REKREAČNÍ JACHTY

DO EVIDENCE REKREAČNÍCH JACHET

ve smyslu zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

a

Vyhlášky MDS o rekreačních jachtách č. 149/2001 Sb.,

Rekreační jachta je plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metrů a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě pro sportovní nebo rekreační účely pro vlastní potřebu.

Provozovatel rekreační jachty může rekreační jachtu užívat za těchto podmínek :

a) technická způsobilost rekreační jachty byla schválena a byl vydán průkaz o způsobilosti rekreační jachty k plavbě,

b) rekreační jachta odpovídá požadavkům bezpečnosti a ochrany životního prostředí

c) rekreační jachta je evidována u Námořního úřadu nebo Úřadem pověřené právnické osoby a bylo jí přiděleno evidenční označení

d) provozovatel rekreační jachty je držitelem průkazu způsobilosti k vedení rekreační jachty.

Splnění podmínek technické způsobilosti jachty se prokazuje doklady předloženými Námořnímu úřadu (dále jen "Úřad"), a to lodním deníkem jachty, seznamem osob na jachtě a osvědčením o technické způsobilosti jachty vydaným Úřadem nebo právnickou osobou Úřadem pověřenou, které platí ode dne vystavení po dobu nejdéle pěti let.

Průkaz jachty se vystavuje na dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti. Před uplynutím doby platnosti průkazu jachty má vlastník jachty, který je zároveň jejím provozovatelem, (dále jen "vlastník") možnost podat žádost o vystavení nového průkazu o způsobilosti rekreační jachty k námořní plavbě.

Žádost o zařazení rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet podává vlastník.

Žádost musí být doložena:

a) dokladem osvědčujícím vlastnictví k jachtě,

b) čestným prohlášením, že jachta není zapsána v žádném námořním rejstříku,

c) osvědčením o technické způsobilosti jachty,

d) kopii povolení lodní stanice vydané ČTÚ na radiové vybavení dle Osvědčení o technické způsobilosti námořní jachty vyplývající z vyhlášky MDS o rekreačních jachtách č. 315/2000 Sb. § 7, odst. 1 a 3,

e) lodním deníkem jachty,

f) lodním certifikátem, prozatímním průvodním listem, rejstříkovým listem jachty nebo průkazem jachty dříve již na tuto jachtu vydaným, nejedná-li se o novostavbu,

g) seznam osob na jachtě za uplynulé tříleté období, nejedná-li se o novostavbu,

h) doklad o zaplacení správního poplatku.

Vlastník je povinen oznámit Úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti o zařazení do Evidence a předložit o nich doklady do 30 dnů od vzniku změn. Úřad podle okolností případu provede změnu údajů v Evidenci nebo rozhodne o pozastavení platnosti průkazu jachty.

Evidenční číslo přidělené po zařazení jachty do Evidence je čtyřmístné a je mu předřazena zkratka CZE a přiřazeno písmeno R (CZE0000R).

Přidělené evidenční číslo, jméno jachty, název přístavu evidence jachty, kterým je PRAHA, vyznačí vlastník číslicemi o minimální výšce 10 centimetrů světlou barvou na tmavém podkladě či tmavou na světlém, na dobře viditelném místě na zádi jachty a na záchranném vybavení jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty. Jméno jachty vlastník navíc uvede na obou bocích přídě jachty.

Součástí dokladů předkládaných v cizím jazyce musí být jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (podle zákona č.36/1967 Sb.).

Doklady potřebné k řízení o zápis musí být předloženy v originále nebo notářsky ověřeném opise. Totéž platí v případě předložení plné moci pro zastupování v řízení (podle zákona č. 41/1993 Sb.).

Oblast povolené plavby rekreační jachty

Oblast povolené plavby rekreační jachty je pásmo pobřežního moře až po hranici nepřesahující 12 námořních mil měřených od základních linií určených v souladu s Úmluvou o mořském právu, stanovené pobřežním státem.

Správní poplatky

Vlastník uhradí správní poplatky ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

5 000,- Kč za zápis do evidence rekreačních jachet do 12 m délky včetně vystavení osvědčení k plavbě

10 000,- Kč za zápis do evidence rekreačních jachet nad 12 m délky a vystavení osvědčení k plavbě

2 000,- Kč zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení

1 000,- Kč vydání lodních listin (změny)