Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Seznam dokladů k výmazu námořní jachty na MDCR

Seznam dokladů potřebných pro výmaz námořní jachty z námořního rejstříku*)

 

K žádosti doložit:

 

1.  Rejstříkový list, který musí vlastník námořního plavidla vrátit (§ 19 odst. 4 zákona č.61/2000 Sb. o námořní plavbě)

2.    Doklad o zaplacení správního poplatku (zákon o správních poplatcích - za zápis jachty)

3.  Doklad o zaplacení ročních poplatků za právo vlajky (NV č. 412/200 o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR)

*4. Ověřený stejnopis dokladu o zřízení zástavního práva či zadržovacího práva váznoucího na námořní jachtě či o dalších skutečnostech omezujících nakládání s námořní jachtou

*5. Souhlas zástavního věřitele s výmazem námořní jachty z námořního rejstříku

*6  Doklad o nahlášení nehody (požár, potopení, zcizení) z policie

7. Správní poplatek - 2 000 Kč - kolky

 

 

____________________________

*)  V případě žádosti o výmaz námořní jachty z námořního rejstříku je třeba doložit doklady uvedené pod písm. g), v případě žádosti o změnu údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o zápis do námořního rejstříku je nutno doložit pouze ty změny a doklady u nichž dochází ke změně