Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Požadované technické vybavení jachty

Požadované technické vybavení námořní a rekreační jachty k námořní plavbě.

(podle vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění)

 

V souladu s ustanoveními §§ 4 - 9 vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění a § 2 odstavce 1 vyhlášky č. 149/2001 Sb., v platném znění, musí mít námořní a rekreační jachta plující pod státní vlajkou ČR následující technické a záchranné vybavení :

 

1.                   Signální vybavení:

 

a)             navigační světla,

b)             denní znaky,

c)             zařízení pro podávání zvukových signálů,

d)             pyrotechnické prostředky,

§         pro oblast plavby I a II nejméně 6ks červených světlic nebo pochodní a 1ks kouřový signál,

§         pro oblast plavby III, IV a V nejméně 3ks červených světlic nebo pochodní,

e)             vodotěsná elektrická svítilna (Morseova abeceda) , náhradní žárovka a sada baterií

f)               vyhledávací svítilna

g)             radarový odrážeč,

 

2.                   Protipožární vybavení:

 

a)         Každá jachta musí být vybavena

§         přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,

§         požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,

§         požární sekerou.

 

b)         Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci a).

 

c)         Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o nejmenší požadované hmotnosti náplně podle výkonu instalovaného motoru následovně:

§         výkon motoru do 50 kW                                         hmotnost náplně 2 kg

§         výkon motoru do 100 kW                                       hmotnost náplně 4 kg

§         výkon motoru nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW    hmotnost náplně 2 kg

 

d)         Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci a)

 

3.                   Navigační vybavení

 

a)         Každá jachta musí být vybavena

§         osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

§         dalekohledem,

§         námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.

 

b)         Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena

§         osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

§         dalekohledem,

§         námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.

§         optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.

 

c)         Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí  být vybavena

§         osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

§         dalekohledem,

§         námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.

§         optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,

§         chronometrem nebo přesnými hodinami,

§         astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,

§         stopkami,

§         přístrojem pro měření rychlosti jachty,

§         sextantem,

§         aneroidem,

§         pomůckami pro práci na mapě (tužka, guma, odpichovátko, 2 navigační trojúhelníky).

 

4.                   Radiové vybavení:

 

a)         Každá jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.

 

b)         Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby  III, musí být navíc vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.

 

c)         Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být navíc vybavena

§         přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby

§         tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).

 

5.                   Palubní vybavení

 

a)         Každá jachta musí být vybavena

§         kotevním zařízením,

§         dvěma bidly s hákem,

§         dvěma vázacími lany,

§         pevným lanovím upevněným k trupu  tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,

§         dvěma odrazníky na každém boku jachty,

§         ruční vodní pumpou,

§         vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,

§         vrhacím lankem,

§         bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,

§         lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,

§         náhradními díly pro opravy,

§         soupravou základního nářadí,

§         nádobami na třídění odpadů.

 

b)         Na každé jachtě musí být vyvěšen na přístupném a viditelném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden níže.

 

6.                   Záchranné vybavení

 

a)         Každá jachta musí být vybavena

§         dvěma záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním. Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.

§         záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.

 

b)         Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena záchranným člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.

 

c)         Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.

 

d)         Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

 

 

            Výše uvedené technické a záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s požadavky mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (na př. Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, v posledním znění, Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, v posledním znění a Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, v posledním znění).